Zwalczanie Nierówności

Nierówności istnieją między narodami, regionami, grupami społecznymi i zawodowymi. Przyczyniają się do niezadowolenia, utrudniają osiągnięcie dobrostanu i opóźniają przejście na styl życia zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Obecny kryzys gospodarczy nasilił te nierówności. Równouprawnienie w skali globu jest głównym celem ZNŁ, nie ma bowiem sensu zapewnianie dobrobytu w Europie, jeśli miałby przyczyniać się do cierpienia ludzi w innych częściach świata. Na szczęście, ochrona środowiska i sprawiedliwość społeczna często idą w parze, jako że przywrócenie przyjaznych relacji z planetą umożliwia innym ludziom uczciwy dostęp do światowych zasobów.

ZNŁ opiera się na strategiach wspierających równość w życiu zawodowym i społecznym ze względu na płeć, rasę, zatrudnienie, dostęp do kształcenia oraz szkoleń. Równość można osiągnąć dzięki sprawiedliwemu podziałowi dóbr oraz ambitnemu programowi wspierania usług społecznych, jak służba zdrowia, edukacja, opieka nad dziećmi i osobami starszymi.

Równość stanowi niezbędny element ZNŁ, gdyż zwiększa dobrobyt nie tylko w wyniku działań odgórnych, np. inicjatyw rządowych, lecz także oddolnych, podejmowanych na poziomie lokalnym.

 

ZNŁ wzywa do m.in. następujących zmian:

  • równouprawnienia płci i likwidacji dyskryminacji ze względu na rasę, orientację seksualną, religię czy wiek
  • równego dostępu do kształcenia i szkoleń oraz zapewnienia równego traktowania w zatrudnieniu
  • wprowadzenia bardziej progresywnej skali podatkowej oraz wyższego opodatkowania kapitału, godnej płacy minimalnej, zapewnienia minimalnych przychodów dla osób niepracujących oraz ustanowienia unijnego celu zmniejszenia liczby osób żyjących poniżej granicy ubóstwa
  • umorzenia długów i sprawiedliwego handlu z krajami Trzeciego Świata