Zielona Gospodarka

Prawdziwie zielona gospodarka promuje dobrobyt i równość społeczną, nie nadwyrężając kondycji naszej planety.

ZNŁ wskazuje na konieczność poważniejszych regulacji sektora finansowego i przedefiniowania celów polityki makroekonomicznej tak, by więcej uwagi skupić na poprawie jakości życia i zmniejszeniu śladu węglowego. Konieczne jest ukrócenia praktyk, które przynoszą zyski bankom i spekulantom, ale szkodzą prawdziwej gospodarce i ludziom. Trzeba też zaostrzyć sankcje za oszustwa podatkowe i uchylanie się od płacenia podatków oraz zlikwidować raje podatkowe.

Wydatki rządowe i polityka fiskalna znacząco wpływają na gospodarkę i dobrobyt ludzi. Bezpośrednio kształtują one publiczną i prywatną działalność gospodarczą, dlatego też zajmują centralne miejsce w ZNŁ. 

Ambitna i długookresowa polityka podatkowa ma na celu podniesienie jakości usług publicznych. Generalnie rzecz biorąc, w sferze podatków polityka powinna być tak zaprojektowana, by praktyki zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju były opłacalne, a niezrównoważona działalność biznesowa – nieopłacalna.

  

ZNŁ wzywa do m.in. następujących zmian:

  • lepszych regulacji finansowych z uwzględnieniem opodatkowania transakcji finansowych i sektora bankowego
  • powszechnego stosowania podatków ekologicznych zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”, w tym podatku węglowego
  • prawdziwie progresywnej skali opodatkowania, zmniejszającej poziom obciążeń podatkowych pracy
  • zachęt podatkowych dla zielonych inicjatyw
  • stworzenia i stosowania nowych wskaźników wykraczających poza PKB
  • lepszego nadzoru i regulacji przepływów kapitału w obrębie Europy