Środowisko Naturalne

Zmiany klimatyczne, wylesianie, pustynnienie i zanik bioróżnorodności są dowodem na pogarszanie się stanu naszego środowiska. Nasza gospodarka nie uwzględnia jednak dłuższej perspektywy – wyczerpywania się ważnych zasobów naturalnych. Zagraża to nam wszystkim, ale to osoby najmniej odpowiedzialne za te zmiany ponoszą największe konsekwencje i najbardziej cierpią z tego powodu.

Mamy coraz większą świadomość jak ważna dla naszego zdrowia jest bioróżnorodność - zachowanie milionów gatunków organizmów budujących środowisko przyrodnicze. Musimy mieć świadomość ogromnego znaczenia, jakie dla naszych gospodarek, zdrowia i dobrostanu mają usługi świadczone nam przez ekosystem.

W ramach przejmowania większej odpowiedzialności, ZNŁ skupia się na ochronie środowiska naturalnego i zachowaniu zasobów naturalnych dla przyszłych pokoleń. Takie rozumowanie stanowi podstawę wszystkich strategii w ramach ZNŁ – od transformacji sposobów produkcji do zmiany naszego stylu życia.

  

ZNŁ wzywa do m.in. następujących zmian:

  • 40-procentowej redukcji emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej do 2020 roku w porównaniu z poziomem z 1990 roku (jest to podstawowy wymóg w zakresie ochrony środowiska)
  • powstrzymania do 2020 roku procesu zanikania bioróżnorodności i znacznego zwiększenia nakładów inwestycyjnych na środki ochronne
  • nagradzania dobrych praktyk gospodarowania gruntami w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w celu zwalczania zmian klimatycznych; wspierania lepszego zarządzania zasobami wodnymi; poprawy żyzności gleby i powstrzymania utraty bioróżnorodności
  • zmiany modeli produkcji i wzorców konsumpcji w UE w celu powstrzymania procesu wylesiania w krajach rozwijających się