Rolnictwo

Rosnąca presja wynikająca z konieczności wyżywienia światowej populacji doprowadziła do upowszechnienia intensywnej gospodarki rolnej wywierającej niekorzystny wpływ na hodowlę i uprawę ogromnych zasobów naturalnych – naszej żywności.

Współczesne rolnictwo, czyli rolnictwo przemysłowe, wykorzystujące pestycydy, nawozy sztuczne, a w hodowli zwierząt – hormony wzrostu, zwiększa produkcję, ale budzi też pytania o wpływ na stan środowiska i nasze zdrowie. ZNŁ wskazuje, że trzeba zastosować bardziej „zielone” metody i zakłada stworzenie infrastruktury zrównoważonego rolnictwa i hodowli do produkcji żywności sezonowej, lokalnej, spełniającej standardy zdrowotne. Zielone rolnictwo zapewniłoby Europie jakość zatrudnienia i umożliwiło sprawiedliwy handel z krajami rozwijającymi się. Z korzyścią dla środowiska, rolników i społeczeństwa.

 

ZNŁ wzywa do m.in. następujących zmian: 

  • polityki w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich wspierającej ochronę środowiska, dobrostan zwierząt i sprawiedliwy handel
  • polityki rolnej zgodnej z Milenijnymi Celami Rozwoju - likwidacji ubóstwa i głodu - oraz zwiększenia zrównoważonej produkcji żywności w krajach rozwijających się
  • wprowadzenia zachęt do przejścia od rolnictwa intensywnego do ekologicznego oraz ścisłego egzekwowania przepisów zmniejszających wielkość dopuszczalnych połowów w oparciu o naukowe dane dot. zasobów ryb
  • inwestycji w lepsze zarządzanie zasobami naturalnymi – glebą, wodą, bioróżnorodnością – w ramach nowego systemu rolnictwa