ARGUMENTY Co oferuje Zielony Nowy Ład?

Zielony Nowy Ład został zaprojektowany w celu zbudowania gospodarek i społeczeństw przyjaznych zarówno ludziom, jak i naszej wspólnej planecie, obecnie i w przyszłości. Przyniesie to korzyści dla środowiska, społeczeństwa i gospodarki poprzez takie działania jak:

  

  • GENEROWANIE NOWYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

  • Zatrzymanie niebezpiecznych zmian klimatu

  • Ochrona zasobów naturalnych

  • Tworzenie godnych, zielonych miejsc pracy

  • SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA

  • Zdrowy tryb życia i dobrobyt dla wszystkich

  • Poprawa jakości kształcenia i szkolenia

  • Wzmocnienie pozycji młodych ludzi

  • INNOWACYJNY PRZEMYSŁ

  • GOSPODARKA ODPORNA NA KRYZYSY

Prev
Next

Unikanie przyszłych kosztów związanych ze zmianami klimatu

Koszty walki ze zmianami klimatu są obecnie umiarkowane i wynoszą ok. 2% rocznego unijnego PKB - znacznie mniej niż państwa członkowskie UE wydają na obronę. Odsetek ten będzie jednak szybko rósł jeśli nadal będziemy zwlekać z jej podjęciem. Przyszłe koszty zmian klimatu, wynikające z utrzymania obecnego podejścia, znacznie przekroczą nakłady, wymagane aktualnie do przestawienia się na gospodarkę niskoemisyjną. Istnieje mocne uzasadnienie ekonomiczne, by zainwestować te środki już dziś. W przeciwnym razie koszty będą wzrastać z każdym rokiem. Więcej informacji


Mniejsze wydatki na brudną energię

UE jest w dużym stopniu uzależniona od paliw kopalnych, na które wydaje od 2% do 3% swojego PKB rocznie (blisko 300 miliardów euro). Drastyczna redukcja tej zależności ma zatem uzasadnienie ekonomiczne. Kluczem do redukcji kosztów są inwestycje w efektywność energetyczną- UE ma tu obecnie sporo do zrobienia. Komisja Europejska zasugerowała, iż jej poprawa może przynieść oszczędności rzędu 200 miliardów euro. Więcej informacji


Dodatkowy dochód dla finansów publicznych

Poważna presja budżetowa ciążąca na państwach członkowskich UE ograniczyła ich zdolność do udzielania publicznego wsparcia dla zielonego sektora gospodarki. Zielony Nowy Ład proponuje sprawiedliwe sposoby generowania znacznych dochodów publicznych, np. poprzez rozwiązanie problemu ucieczki przed podatkami oraz opodatkowanie odpowiedzialnego za kryzys sektora finansowego, który odniósł ogromne korzyści z programów pomocy publicznej, nie płacąc podatków w sprawiedliwej wysokości. Znaczne dochody może wygenerować również wzmocniony system handlu emisjami (ETS) oraz podatki od emisji dwutlenku węgla. Więcej informacji

Potrzebne są nam  pieniądze z sektora prywatnego

Raport zlecony przez frakcję Zielonych/WSE w Parlamencie Europejskim wskazuje, że największy udział w finansowaniu Zielonego Nowego Ładu będą miały opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia inwestycje sektora prywatnego. Potencjał prywatnych oszczędności i dostępnych aktywów finansowych jest wystarczająco duży, by zrealizować te plany. Wsparcie ze strony sektora publicznego w celu pobudzenia inwestycji prywatnych i zapoczątkowania Zielonego Nowego Ładu będzie miało duże znaczenie. Wsparcie to może przybierać różne formy, takie jak ulgi podatkowe, dotacje, taryfy gwarantowane lub współfinansowanie zielonych inwestycji . W większości przypadków nawet umiarkowane finansowanie publiczne może przyciągnąć znaczne fundusze prywatne. Więcej informacji

Globalne ocieplenie to niezaprzeczalny fakt 

Według najnowszego raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) naukowcy mają całkowitą pewność co do sposobu wpływania na klimat przez człowieka oraz związanego z nim wielkiego zagrożenia, jeżeli nie podejmiemy żadnych działań w kierunku obniżenia emisji dwutlenku węgla. Dotkliwe skutki zmian klimatycznych odczuwamy już teraz, a będą się one tylko nasilać wraz z postępowaniem zmian klimatu. Więcej informacji 

Zmiany klimatyczne nie oszczędzą krajów bogatszych

Niektórzy decydenci z najbogatszych krajów uważają, że niezależnie od rozwoju globalnej sytuacji klimatycznej świat zawsze znajdzie sposób, by dostosować się do nowych warunków. Niedawne klęski żywiołowe w Stanach Zjednoczonych, Australii i Europie świadczą jednak o tym, że nie jest to prawda – dotyczą one nawet tych obszarów świata, które stać na zainwestowanie w badania i rozwój, technologie i infrastrukturę. Więcej informacji


Wpływ zmian klimatycznych na europejskie wyspy 

Badanie zlecone przez Zielonych w Parlamencie Europejskim wyjaśnia wpływ zmian klimatycznych na europejskie wyspy w takich obszarach jak bezpieczeństwo, migracja i różnorodność biologiczna, a także stara się oszacować koszty zaniechania działań. Więcej informacji 

Zmiany klimatu, wylesianie, pustynnienie i utrata różnorodności biologicznej świadczą o postępującej degradacji naszego środowiska naturalnego. Wyczerpują się niezbędne nam zasoby naturalne. W gospodarce nie uwzględniamy perspektywy długoterminowej, mimo że degradacja środowiska stanowi zagrożenie dla nas wszystkich. Jednocześnie coraz bardziej uzmysławiamy sobie, jak duże znaczenie dla ludzkiego zdrowia ma różnorodność biologiczna, tj. miliony gatunków wchodzących w skład naszych ekosystemów.

W ramach nowego, bardziej odpowiedzialnego podejścia Zielony Nowy Ład promuje szeroko zakrojone działania na rzecz ochrony środowiska i zasobów naturalnych, prowadzone z myślą o przyszłych pokoleniach. Jest to główny cel przyświecający każdej inicjatywie wprowadzanej w życie pod hasłem Zielonego Nowego Ładu, niezależnie od tego, czy dotyczy ona przekształcenia produkcji czy stylu życia.

Więcej informacji o tym, jak frakcja Zielonych/WSE w Parlamencie Europejskim propaguje ochronę zasobów naturalnych.

Zielone miejsca pracy. Sukcesy i szanse dla Europy

Bezrobocie to jeden z największych problemów Europy. Kryzys klimatyczny i ekologiczny narastają coraz bardziej. By znaleźć wyjście z tej sytuacji, musimy przekształcić nasze gospodarki tak, by stały się one ekologiczne. Tworząc nowe, wysokiej jakości, zielone miejsca pracy, będziemy walczyć z bezrobociem, a jednocześnie ze zmianami klimatu i degradacją środowiska. Broszura przygotowana przez frakcję Zielonych/WSE w Parlamencie Europejskim podkreśla szanse Europy na stworzenie zielonych miejsc pracy oraz starania Zielonych w kierunku zwiększenia zielonego zatrudnienia. Broszura opisuje również sukcesy w dziedzinie tworzenia takich właśnie miejsc pracy w Europie. Więcej informacji 


Zielona polityka tworzy zielone miejsca pracy

Ze względu na skalę bezrobocia w UE, tworzenie dużej liczby dodatkowych miejsc pracy w ramach Zielonego Nowego Ładu nabiera szczególnego znaczenia. Nowe miejsca pracy powstawać będą w zielonym przemyśle i usługach - należy jednak pamiętać, że towarzyszyć temu będzie spadek zatrudnienia w przemyśle nieekologicznym. Bardzo istotne będzie zatem opracowanie odpowiedniej polityki wsparcia pracowników w nabywaniu nowych kwalifikacji zawodowych. Należy utworzyć specjalny fundusz, pozwalający sfinansować potrzeby związane z przechodzeniem do gospodarki niskoemisyjnej, w celu przekwalifikowania pracowników i zapobieżenia strukturalnemu bezrobociu. Miejsca pracy związane z efektywnością energetyczną w sektorze budowlanym pomogą w ponownym zatrudnieniu niemal miliona bezrobotnych o niskich kwalifikacjach. Więcej informacji w raporcie poświęconym finansowaniu Zielonego Nowego Ładu 


Kwestie dotyczące zatrudnienia w Zielonym Nowym Ładzie

Dokument konsultacyjny, przygotowany przez frakcję Zielonych/WSE w Parlamencie Europejskim, wymienia rozwiązania w ramach polityki ekologicznej, mające na celu tworzenie oraz udostępnianie odpowiednich szkoleń pod kątem zielonych miejsc pracy. Zaleca on ułatwienie przechodzenia do bardziej ekologicznego, spójnego społeczeństwa, a także przedstawia szczegółowe informacje na temat niezbędnego unijnego finansowania Zielonego Nowego Ładu. Więcej informacji w dokumencie konsultacyjnym Zielonych/WSE.


Przekształcenie gospodarki pod kątem tworzenia zielonych miejsc pracy

Dokument programowy europejskich Zielonych wyjaśnia, w jaki sposób zielona transformacja przyczyni się do rozwoju nowych rodzajów działalności w różnych sektorach, takich jak energetyka, transport, budownictwo, rolnictwo, edukacja, zdrowie i opieka społeczna. Należy przeprojektować istniejące rodzaje działalności w celu optymalizacji efektywności wykorzystania przez nie zasobów i energii. Istnieje potencjał do wzrostu zatrudnienia w całym łańcuchu wartości, począwszy od badań i rozwoju aż po produkcję, dystrybucję i obsługę, a także potencjał przekształcenia obecnych miejsc pracy w wysokiej jakości, zielone miejsca pracy w całej gospodarce. Proces ekologizacji może się rozpocząć już teraz. Przeczytaj dokument programowy

Odbudowa sprawiedliwości społecznej fundamentem Zielonego Nowego Ładu

Celem Zielonego Nowego Ładu jest zapewnienie wysokiej jakości życia wszystkim mieszkańcom naszej planety. Wymaga to podjęcia śmiałych kroków w celu zapewnienia bardziej sprawiedliwego podziału bogactwa i większej spójności społecznej. Proces zielonej transformacji musi być również społecznie sprawiedliwy – zabezpieczenie socjalne pracowników i obywateli zarówno w trakcie, jak i po okresie przejściowym stanowi podstawowy element projektu. Więcej informacji w dokumencie programowym Europejskiej Partii Zielonych w sprawie społecznego wymiaru Zielonego Nowego Ładu

Walka z bezrobociem, tworzenie godnych miejsc pracy i włączenie społeczne

Zielony Nowy Ład stanowi strategię walki z bezrobociem, tworzenia godnych miejsc pracy oraz poprawy zdrowia i bezpieczeństwa. Ma ona na celu zapewnienie lepszej równowagi między pracą a życiem prywatnym, bezpiecznej przyszłości, a także ochrony praw socjalnych. Obejmuje ona również wysokiej jakości i powszechnie dostępne usługi publiczne, takie jak usługi socjalne czy opieka zdrowotna. ZNŁ zakłada także zapewnianie godnej pracy dla wszystkich. Więcej informacji w dokumencie konsultacyjnym Zielonych/WSE poświęconym kwestiom zatrudnienia w Zielonym Nowym Ładzie. 

Równość płci

Mimo ogromnej poprawy w dziedzinie równości płci w ostatnich dziesięcioleciach, kobiety nadal są dyskryminowane na rynku pracy, na przykład w kwestii wynagrodzeń, niepewnych form zatrudnienia czy wymuszonej pracy w niepełnym wymiarze godzin. Nawet zielone miejsca pracy są zdominowane przez mężczyzn - szczególnie w obszarze nauki i technologii. Zielony Nowy Ład ma na celu zniesienie tych nierówności. Nie możemy sobie pozwolić na wykluczenie kobiet z procesu przechodzenia do zielonej gospodarki! Więcej informacji w dokumencie programowym europejskich Zielonych.

Sprawiedliwe finansowanie, zmniejszanie nierówności

Zielony Nowy Ład finansowany jest w sprawiedliwy sposób. Rozwiązuje on nie tylko problemy związane z ucieczką od opodatkowania, zakłada również opodatkowanie sektora finansowego, który wywołał kryzys, a następnie skorzystał z dużych programów pomocy publicznej, nie płacąc przy tym podatków w sprawiedliwej wysokości. Zielone opodatkowanie zanieczyszczeń i zużycia zasobów zastąpi inne, bardziej regresywne podatki, takie jak składki na ubezpieczenie społeczne czy podatek dochodowy, które uderzają w gospodarstwa domowe o niskich dochodach i hamują tworzenie miejsc pracy. Dochody z zielonego opodatkowania mógłby być przeznaczone na wsparcie programów zwiększania efektywności energetycznej w gospodarstwach domowych o niskich dochodach, a także pozwoliłby wprowadzić zwolnienia podatkowe oparte na minimalnej liczbie kilodżuli zużywanych w gospodarstwie. Celem takiej strategii jest zmniejszanie nierówności. Więcej informacji w raporcie poświęconym finansowaniu Zielonego Nowego Ładu. 

Wzmacnianie solidarnej gospodarki

Jak najmocniej należy promować działalność gospodarczą opartą na solidarności, pożyczki lokalne oraz udzielanie małych pożyczek i mikrokredytów. Przedsiębiorstwa społeczne, sąsiedzkie instalacje słoneczne i turbiny wiatrowe, inicjatywy spółdzielcze, alternatywne sieci barterowe, regionalne waluty czy sieci handlowe coraz bardziej zyskują na znaczeniu. Zielony Nowy Ład wspiera te inicjatywy, łącząc kwestie sprawiedliwości społecznej z aktywnością ekonomiczną. Więcej informacji w publikacji europarlamentarzystów z partii Zielonych

Poszanowanie dla ekologicznych ograniczeń naszej planety wyróżnia Zielony Nowy Ład spośród pozostałych planów inwestycyjnych. Nie możemy dopuścić, by stan naszej planety osiągnął punkt krytyczny. Jednocześnie musimy zadbać o to, by wszyscy ludzie na całym świecie mieli szansę na osiągnięcie dobrobytu. Oznacza to, że uprzemysłowione społeczeństwa, takie jak nasze, muszą na nowo określić rodzaj dobrobytu i stylu życia, do jakiego dążymy. Jest to ogromne wyzwanie, a zarazem duża szansa!


Społeczeństwo post-wzrostowe XXI wieku

Za domyślny mechanizm zapewniania dobrobytu zwykle uważa się wzrost gospodarczy. W świecie zdominowanym przez spadek wskaźników wzrostu i ograniczenia ekologiczne, Zielony Nowy Ład zachęca do nieszablonowego myślenia i opracowania niezależnych od wzrostu strategii dążenia do dobrobytu, projektowania polityki zatrudnienia, systemów emerytalnych i ochrony zdrowia oraz walki z nierównością. Więcej informacji na temat szans i wyzwań dla społeczeństwa post-wzrostowego.

Pracować więcej? Pracować mniej?

Głównym celem zrównoważonej transformacji gospodarki jest stworzenie wysokiej jakości zielonych miejsc pracy. Jeżeli jednak chcemy zapewnić wszystkim dobrobyt i godny poziom życia, biorąc pod uwagę fizyczne ograniczenia naszej planety, stare recepty okażą się nieskuteczne. Czas pracy odgrywa istotną rolę w zmianie systemowej, potrzebnej do osiągnięcia tych celów. Krótsza praca prawdopodobnie przyczyni się do podniesienia jakości życia wszystkich ludzi, zapewniając lepszą równowagę między życiem zawodowym i prywatnym lub czasem spędzanym z rodziną. Jeśli w hierarchii priorytetów czas wolny ustawimy wyżej niż produktywność i konsumpcję, zbiorowa redukcja czasu pracy mogłaby wypromować bardziej zrównoważone modele konsumpcji, zwiększenie aktywności w ramach społeczności oraz lepszy podział ról między kobietami i mężczyznami. Więcej informacji

 

Dlaczego potrzebujemy Zielonego Nowego Ładu? Wybierzmy życie, które warte jest przeżycia

Zielony Nowy Ład to próba transformacji, która stworzy każdemu z nas przestrzeń do życia, pracy, konsumpcji, nawiązywania relacji oraz podróżowania, uwzględniającą ograniczenia naszej planety. Zmiana nie może być odgórnie narzucana i wdrażana. Następuje ona dzięki obywatelom, stowarzyszeniom, firmom i lokalnym społecznościom, podejmującym małe kroki (zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo), a także dzięki działaniom rządu. Indywidualne czy prywatne inicjatywy nie stanowią jednak alternatywy dla działań rządowych. Obie formy są konieczne i wzajemnie się uzupełniają. Jeżeli chcemy radykalnie zmienić kierunek i cel, w którym zmierza społeczeństwo, musimy zakwestionować cztery kluczowe elementy: nasz dotychczasowy stosunek do innych ludzi, rzeczy, czasu i przestrzeni. Więcej informacji

Lepsza równowaga między pracą i życiem prywatnym

Sprawiedliwe przejście do społeczeństwa opartego na zasadach zrównoważonego rozwoju musi polegać na radykalnej zmianie podejścia do organizacji pracy, podziału między pracą płatną i niepłatną, a także podziału obowiązków opiekuńczych ze względu na płeć. Ekologizacja gospodarki powinna iść w parze z nowym podejściem do życia, opartym na odpowiedniej równowadze między pracą i życiem prywatnym, z okresami poświęconymi pracy zarobkowej, edukacji, życiu rodzinnemu, opiece, rozrywce, pracy wolontaryjnej i odpoczynkowi na emeryturze. Wszystkie te okresy powinny być rozsądnie zaprojektowane - z korzyścią dla wszystkich. Należy jednocześnie zadbać o równy podział dochodów i czasu między kobietami i mężczyznami oraz o równomierne rozłożenie wymagań wobec obu płci. Więcej informacji w dokumencie konsultacyjnym frakcji Zielonych/WSE w Parlamencie Europejskim.

 

Każdy ma prawo do edukacji, szkolenia i kształcenia ustawicznego!

Niniejszy dokument programowy w sprawie społecznego wymiaru Zielonego Nowego Ładu wyjaśnia cel ustanowienia prawa pracowników do szkolenia i kształcenia ustawicznego. Edukacja jest prawem i powinna być dostępna dla każdego. We współczesnej gospodarce, a zwłaszcza teraz, w czasie kryzysu, obserwujemy trend polegający na zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników — nie inwestuje się w ich kwalifikacje i szkolenia. Strategie dotyczące szkolenia i kształcenia ustawicznego należy rozpatrywać w kategoriach inwestycji, a nie kosztów. Więcej informacji w dokumencie programowym europejskich Zielonych.


Edukacja w służbie społeczeństwa żyjącego w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju

Przejście do zielonej gospodarki opartej na wiedzy wiąże się z intensywnym szkoleniem i nabywaniem nowych umiejętności, a podstawą kształcenia ustawicznego i zawodowego jest powszechnie dostępna, wysokiej jakości edukacja podstawowa. Wadliwy system edukacyjny jest przyczyną wielu problemów, w tym wykluczenia, dyskryminacji, bezrobocia i ubóstwa. Zielony Nowy Ład został zaprojektowany tak, by zagwarantować powszechny dostęp do wiedzy, umiejętności i odpowiedniego wsparcia w ramach systemu edukacji. Więcej informacji w dokumencie konsultacyjnym europejskich Zielonych. 

Wzmocnienie pozycji młodych ludzi

Europa boryka się z problemem wyjątkowo wysokiego bezrobocia wśród młodych. Miliony młodych ludzi nie uczą się, nie pracują ani nie uczestniczą w szkoleniach i są zagrożone wykluczeniem. Wielu komentatorów już teraz mówi o „straconym pokoleniu”. Tymczasem rządy poprzestają na składaniu pustych obietnic i prowadzą politykę zarządzania kryzysowego, która przynosi skutki odwrotne do zamierzonych, niszcząc wszystko co potrzebne, by zapewnić młodym ludziom lepszą przyszłość - szczególnie w krajach południowej Europy. Zielony Nowy Ład przywraca młodym prawo do godnego życia, w tym prawo do pracy i uczestniczenia w decyzjach dotyczących ich przyszłości. Więcej informacji na temat tego, jak Zielony Nowy Ład odbudowuje przyszłość dla młodych w Europie.

Konkurencyjność dzięki zielonemu przywództwu

Obejmując rolę lidera w zakresie ekologizacji gospodarki, UE mogłaby zwiększyć eksport i wzmocnić wzrost swej gospodarki. Szacuje się, że wiele projektów z dziedziny efektywności energetycznej będzie miało dodatnie wewnętrzne stopy zwrotu ze względu na dużo niższy koszt energii. Dodatkowe korzyści dla gospodarki wiążą się z mniejszą podatnością na wahania cen paliw kopalnych. Szacuje się, że jeśli nie zostaną podjęte dodatkowe działania, UE wkrótce będzie musiała importować nawet do 70% energii i 90% ropy. Odwęglenie europejskiej gospodarki pozwoli obniżyć całkowite koszty energii w UE nawet o 350 miliardów euro rocznie do roku 2050. Gdyby Europa została liderem w dziedzinie czystych technologii, mogłaby uzyskać dodatkowe 25 miliardów euro rocznie z eksportu. Więcej informacji 


Zielone podatki wzmacniają konkurencyjność

Istnieje szerokie pole do podwyższania podatków za korzystanie ze środowiska kosztem podatków nakładanych na pracę. 50% wszystkich wpływów podatkowych w państwach UE pochodzi z obciążenia pracy, a tylko 6,1% z podatków za korzystanie ze środowiska. Tak głęboka nierównowaga jest szkodliwa, ponieważ obciążenia podatkowe pracy zniechęcają do zatrudniania. Przeniesienie obciążeń w kierunku zanieczyszczeń i wydobycia surowców zwiększyłoby zapotrzebowanie na pracę i poprawiłoby konkurencyjność sektorów pracochłonnych, a jednocześnie pobudziłoby inwestycje proekologiczne. Więcej informacji 


Obawy o ucieczkę przemysłu są przesadzone

Badania empiryczne wykazały, że obawy o ucieczkę przemysłu ze względu na ceny europejskich uprawnień do emisji dwutlenku węgla są przesadzone. W unijnym systemie handlu emisjami (ETS), bez przydziału bezpłatnych uprawnień, przeniesieniem za granicę zagrożonych jest zaledwie 2% wszystkich unijnych emisji. Nawet jeśli UE wyprzedzi inne regiony w tej dziedzinie, zacieśnienie regulacji dotyczących emisji gazów cieplarnianych w innych częściach świata jest tylko kwestią czasu, ewentualne oszczędności wynikające z przeniesienia mogą zatem okazać się tymczasowe. Należy pamiętać, że koszty walki ze zmianami klimatu są obecnie umiarkowane, ale im dłużej będziemy czekać z jej podjęciem, tym gwałtowniej będą one wzrastać. Więcej informacji

Innowacje są kluczem do „zielonej rewolucji przemysłowej”

Zielona polityka przemysłowa, będąca głównym elementem Zielonego Nowego Ładu, to  platforma działań nie tylko dla branż opracowujących technologie ekologiczne. Zapewnia nam ona instrumenty potrzebne do promocji szeregu pionierskich innowacji, niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia zielonej transformacji gospodarki i przemysłu. Więcej informacji w raporcie opublikowanym przez Zieloną Fundację Europejską.

Zielony Nowy Ład pozwala oprzeć system gospodarczy na nowych fundamentach, na których nasze dzieci i wnuki będą mogły dalej budować. Możemy stworzyć gospodarkę odporną na kryzys, przyjazną ludziom i środowisku oraz sprawnie funkcjonującą - zarówno obecnie jak i w przyszłości.


Ograniczenie bańki w sektorze paliw kopalnych i budowa stabilnego systemu finansowego

Publiczne i prywatne instytucje finansowe wciąż inwestują miliony w spółki wydobywcze, zwiększając cenę ich akcji. Opierają się przy tym na założeniu, że rezerwy paliw kopalnych będą się zawsze sprzedawać na rynku. Jest to założenie błędne, ponieważ rezerwy te muszą pozostać pod ziemią jako aktywa osierocone, jeśli mamy powstrzymać niebezpieczne zmiany klimatu. Pękniecie tej bańki mogłoby doprowadzić do wstrząsu na rynku paliw kopalnych, z bardzo poważnymi reperkusjami dla systemu finansowego. Najbardziej efektywny sposób ograniczenia tego ryzyka polega na przyjęciu ambitnej polityki klimatycznej i energetycznej, która prowadzi do płynnej i zdecydowanej transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Więcej informacji w raporcie zleconym przez frakcję Zielonych/WSE w Parlamencie Europejskim.

Założenia makroekonomiczne i finansowe w Zielonym Nowym Ładzie

Ten dokument programowy europejskich Zielonych opisuje, w jaki sposób możemy utworzyć system gospodarczy korzystny zarówno dla ludzi, jak i całej planety, a także w jaki sposób przekształcić rynki finansowe, by służyły realnej gospodarce oraz ustanowić efektywne i zrównoważone zarządzanie gospodarcze w UE i na całym świecie. Więcej informacji w dokumencie programowym Europejskiej Partii Zielonych.

Zielony Nowy Ład i stabilizacja euro

Państwa członkowskie UE zwiększają wydatki na import ropy, gazu i węgla oraz innych surowców nieodnawialnych. Z powodu tej zależności cierpią nie tylko firmy, konsumenci i środowisko - wysokie koszty importu doprowadziły do znacznego wzrostu nowego zadłużenia netto w wielu krajach UE, co zagraża stabilności strefy euro. Wzrost zewnętrznego zadłużenia spowodował zbyt wysoki deficyt handlowy w niektórych państwach członkowskich. Ekologizacja gospodarki poprzez wprowadzenie Zielonego Nowego Ładu mogłaby pomóc w uniezależnieniu się od drogiego importu, co z kolei zredukowałoby nierównowagę makroekonomiczną i ustabilizowało sytuację w strefie euro. Więcej informacji w publikacji europarlamentarzysty z partii Zielonych.


Wzmacnianie gospodarek regionalnych w celu zwiększenia ich stabilności

Wzmocnienie regionalnych cyklów gospodarczych, np. w ekologicznym rolnictwie lub handlu lokalnym, usługach czy strukturach finansowych to niezbędny element globalizacji. Zdecentralizowane elementy systemu gospodarczego wzmacniają stabilność całego systemu i łagodzą skutki kryzysu. Więcej informacji w publikacji europarlamentarzystów z partii Zielonych.